ARTICO caută o echipă de videografi pentru crearea spotului video în cadrul Campaniei Naționale „ABC-ul drumului în siguranță”

ARTICO caută o echipă de videografi pentru crearea spotului video în cadrul Campaniei Naționale „ABC-ul drumului în siguranță”

CERERE DE OFERTĂ DE PREȚURI

Vă informăm că se organizează un concurs prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a materialului videografic pentru Campania Națională „ABC-ul drumului în siguranță”.

 Luând în considerare experienţa şi competenţa Dvs, în domeniu, solicităm participarea  la concurs, potrivit condiţiilor expuse mai jos.

Caiet de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

1. Informații generale

1.1.Autoritatea contractantă

Denumirea: Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169, mun. Chișinău

Telefon: 022856202

E-mail: info@artico.md

2. Conținut

Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, responsabil de organizarea Campaniei Naționale „ABC-ul drumului în siguranță”, anunță concurs prin cererea ofertelor de preţ pentru achiziționarea producției videografice pentru elaborarea materialului.

Potrivit datelor INSP, în ultimele 10 luni ale anului curent a fost atestată o creștere a numărului de minori implicați în accidente rutiere, precum și a traumatismelor suportate, comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Îngrijorător este faptul că, în ultima perioadă s-a majorat semnificativ și numărul de accidente rutiere provocate de către minori – în număr de 122 (în creștere cu 23,2% comparativ cu anul 2021). 

Reeșind din cele enunțate ne propunem să lansăm o campanie  care să contribuie esențial la scăderea numărului de accidente de circulație, respectiv, la evitarea traumatismelor rutiere, să majoreze gradul de siguranță în trafic și să responsabilizeze toți participanții în trafic cu privire la pericolele la care se expun și îi implică pe ceilalți.

„ABC-ul drumului în siguranță” este genericul campaniei care urmează a fi lansată de către Ministerul Educației și Cercetării al RM și Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO în perioada martie-mai 2023.

Campania „ABC-ul drumului în siguranță” are scopul de a informa, convinge și motiva copii, tinerii, părinții vizând modificarea convingerilor şi a comportamentului acestora, de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în ansamblu, într-o perioadă de timp determinată, prin intermediul unor activităţi organizate de comunicare, implicând anumite canale mass-media în asociere cu acţiuni de asistenţă interpersonală, acţiuni de susţinere, educaţie, sporirea angajamentului personal etc.

Filmul de informare va fi creat și utilizat în cadrul campaniei pe rețelele sociale, platforme media și posturi de televiziune.

Mesaj-cheie: Prin intermediul spotului video vom pune accent pe prevenirea producerii accidentelor rutiere cu implicarea copiilor și tinerilor, cât şi delimitarea unor strategii de sensibilizare în materie de siguranţă în trafic. Astfel, campania vine să  susţină politica de siguranţă rutieră și a respectării regulamentului circulației rutiere de către participanții la trafic.

Criterii generale pentru creația spotului video:

 • Conceptul trebuie să fie inovator, atractiv pentru publicul-țintă.
 • Tonul general al spotului va fi captivant, optimist, apropiat de ascultător şi persuasiv.
 • Imaginile și elementele vizuale să fie corelate cu mesajul și textul și să se completeze reciproc.

3. Scopul concursului: asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a video-ului, prin selectarea companiei care prestează servicii calitative videografice.

Scopul filmului de informare: Comunicarea, sensibilizarea, atenționarea, responsabilizarea populației privind consecințele încălcării regulilor de circulație având sloganul „Învăț, cunosc și dau exemplu” și vizând cea mai cuprinzătoare acoperire mass-media posibilă din întreaga țară.

NOTĂ: Campania ar servi drept suport la modificarea factorilor de risc cu influenţă cunoscută asupra comportamentului participanţilor la trafic; modificarea comportamentelor problematice sau menţinerea unor comportamente atente în materie de siguranţă; scăderea frecvenţei şi severităţii accidentelor.

4. Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu:

 • experiență în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • respectarea termenului executării și livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

5. Cerințe de creație și producție

 • Elaborarea și dezvoltarea conceptului pentru filmul de informare/prezentare (spot video) a Campaniei, pe baza informațiilor și a elementelor de mesaj transmise de către beneficiar.
 • Forma finală a conceptului spotului video va fi îmbunătățită de către prestator cu implicarea beneficiarului, care îşi rezervă dreptul de a propune modificări în conţinutul conceptului și al scenariului, în vederea agreării unei forme finale.
 • Scenariul va fi realizat de către prestator pe baza formei finale a conceptului, fiind în concordanță cu obiectivul acestuia.
 • Producție/realizare spot video.

6. Producția va cuprinde obligatoriu:

 • filmări Full HD realizate cu camere profesionale (broadcast-grade), cu captare profesională live a sunetului on-site în locațiile stabilite de comun acord pe baza scenariului asumat.
 • se vor folosi și filmări aeriene.
 • captare profesională de sunet în studio (voice-over), cu masterizare/post-procesare.
 • suportul logistic (captare de sunet, iluminare on-site, alte echipamente necesare pentru producția de televiziune/publicitate adaptate locațiilor și specificului filmărilor conform scenariului) va fi asigurat în totalitate de ofertant.
 • elaborarea conceptului de design vizual (cromatică, identitate grafică și vizuală etc.) a clipului final.
 • editarea digitală/postproducția materialului cu masterizarea digitală a sunetului.
 • includerea de elemente grafice (logouri, sigle, grafice etc.) oferite de beneficiar care vor respecta cerințele minime de calitate tehnică necesare.
 • inserarea elementelor necesare de grafică video (titraje, generice, efecte video etc.).

Durata spotului video va fi de maxim 60 de secunde, va conține imagini reprezentative din aria

eligibilă, voice-over, sincron de la unul/mai mulți actori (dacă este cazul), fundal muzical. Spotul video va fi declanșator de poveste, conținând elementul uman. Va avea minim două personaje principale, va include imagini ale cetățenilor/locuitorilor/beneficiarilor, care vor fi completate de mesaje și efecte grafice.

Aria geografică: conceptul și scenariul vor include referințe/imagini reprezentative din mai multe sectoare din or. Chișinău.

7. Cerințe Generale

Eventualele corecții asupra materialului, în faza de editare-producție și post-procesare, vor fi efectuate împreună cu beneficiarul fără ca acestea să aducă la modificarea conceptului și scenariului inițial, a conceptului sau a scriptului agreat.

8. Termen de execuție

Durata de execuție a spotului video: maxim 20 de zile calendaristice de la data semnării contractului.

Durata contractului: până la îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 30.04.2023.

9. Livrarea materialului

Livrarea materialului se va face pe bază de proces verbal pe suport digital (Bluray, DVD, Memory stick, sau SD card etc.) ca fișier MPEG2/MP4 și într-un format solicitat de beneficiar pentru a fi postat în mediul online.

10. Dreptul de autor și drepturi conexe

La încheierea procesului verbal de recepţie, prestatorul va cesiona beneficiarului, în mod exclusiv şi cu titlu gratuit, următoarele drepturi patrimoniale asupra materialelor/înregistrărilor audiovizuale realizate în execuţia contractului de servicii – filmari şi coloană sonoră:

 • dreptul de reproducere prin orice mijloc şi sub orice formă.
 • dreptul de distribuire.
 • dreptul de radiodifuzare şi comunicare publică.

NOTĂ:

 1. CRCT ARTICO va avea dreptul la reproducere prin orice mijloc și sub orice formă, dreptul de distribuire și de radiodifuzări și de comunicare publică. Toate drepturile de copyright asupra materialelor audio și video revin CRCT ARTICO.
 2. CRCT ARTICO are dreptul de multiplicare și difuzare nelimitat, prin orice mediu și în orice format procesat, sau nu, al oricărei părți a materialului audio sau a celor video, în orice perioadă de timp.
 3. Utilizarea materialului audio și a celor video, integral sau fragmente, în cadrul unor programe de radio, la TV, în presa scrisă sau site-uri, sunt permise numai cu acordul scris al beneficiarului.

11. Responsabilităţile prestatorului

 • Va răspunde de execuţia la timp a obligaţiilor contractuale şi de calitatea serviciilor conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini.
 • Va realiza toate cerinţele contractuale respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.
 • Va furniza la timp informaţii şi date referitoare la serviciile presatate în scopul îndeplinirii contractului.
 • Se va conforma solicitărilor trasmise de autoritatea contractantă.
 • Va informa de urgenţă autoritatea contractantă de orice eveniment sau circumstanţă ce împiedică execuţia la timp, cu eficienţă şi conformă contractului a sarcinilor asumate.
 • Va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini.
 • Va fi responsabil pentru activitatea personalului şi prestarea serviciilor de calitate conform cerinţelor din caietul de sarcini.
 • Toate activităţile vor fi realizate după obţinerea aprobarii autorității contractante.
 • După finalizarea activităților, va întocmi un raport de activitate.
 • Va anexa raportului final dovada difuzării materialelor video.
 • Va factura doar după ce autoritatea contractantă a efectuat recepţia serviciilor prestate în baza raportului întocmit şi a documentelor conexe.

12. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespunderii cu cerințele caietului de sarcini și va respecta în totalitate cerințele acestuia. În situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele vor fi considerate neconforme.

Oferta tehnică va conține:

 1. Informații generale despre ofertant și o descriere amănunțită a serviciilor oferite și a modului de acordare a acestora.
 2. Concepțiile materialelor videografice.
 3. Graficul de executare a lucrărilor.

13. Propunerea financiară

Prețul ofertei va fi prezentat în Formularul de ofertă anexa nr.1, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Ofertanții trebuie sa-și evalueze prețurile astfel încât prețul total al ofertei să acopere toate obligațiile contractului menționate în Caietul de sarcini. Nu se acceptă ajustări de preț ale ofertei financiare, pe parcursul derulării contractului.

14. Criteriul de evaluare

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de prestare de servicii de creație și producție a materialului videografic pentru Campania Națională „ABC-ul drumului în siguranță” va fi cel mai bun raport calitate-preț.

15. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

 • Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini.
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat, Extras din registrul de Stat.
 • Licenţa de activitate.
 • Informaţii generale despre ofertant.
 • Experiență de cel puțin 3 ani, în realizarea serviciilor solicitate (portofoliul activității).

16. Termenul limită de prezentare

Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Oferta de preț urmează a fi prezentate până la data de 27.02.2023, ora 16:00 inclusiv, la sediul Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169 sau la adresa de e-mail: info@artico.md (pentru informații adiționale, persoana de contact – Creciun Violina, telefon 022 856 202).

Anexa 1

la Cererea ofertelor de preţ ____________

Beneficiar: Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO

Furnizor:_______________________

OFERTĂ DE PREŢ

Nr. d/oComponent  Cerințe  Preţ, Lei
1.1.    Material videografic pentru Campania Națională „ABC-ul drumului în siguranță”    • Elaborarea și dezvoltarea conceptului pentru filmul de informare/prezentare (spot video) a Campaniei, pe baza informațiilor și a elementelor de mesaj transmise de către beneficiar. • Forma finală a conceptului spotului video va fi îmbunătățită de către prestator cu implicarea beneficiarului, care îşi rezervă dreptul de a propune modificări în conţinutul conceptului și al scenariului, în vederea agreării unei forme finale. • Scenariul va fi realizat de către prestator pe baza formei finale a conceptului, fiind în concordanță cu obiectivul acestuia. • Producție/realizare spot video.   

Preţul total al ofertei de preţ este de: ____________________semnătura_____________

1. Preţ fix:  Toate preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada executării contractului.

2. Recepţia serviciilor: se va face prin semnarea actului de recepție a serviciilor prestate și acceptarea facturii, de către reprezentantul autorizat al Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO.

3. Plățile: plata va fi efectuată de către Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, în lei moldoveneşti, prin transfer  în mărime de 50% din suma totală estimată, în avans, iar diferența, în termen de 3 zile lucrătoare, după prestarea serviciilor, după semnarea actelor de recepție a serviciilor.

4. Termenii de executare: Perioada de executare a contractului: martie – aprilie 2023.

Date despre companie:       

Denumirea Companiei: ___________________________________________

Cod fiscal:  ____________________________________________________     

Director: ______________________________________________________

                                                            (Numele, Prenumele)

Date de contact (adresă; telefon; fax; e-mail) și rechizitele bancare _________________________

Data ofertei:    __________________________________     

___________________________            _____________________________

                       Semnătura                                                                  L.Ș.

Violina Creciun

Ai o noutate?